تاریخچه سبزه میدان

در شمال بازار بزرگ تهران فضایی موسوم به سبزه‌ میدان وجود دارد که مورخان تاسیس آن را به اوایل دوره صفویه نسبت می دهد.
امیرکبیر در سال ۱۲۶۸ هجری قمری فردی به اسم حاج علی خان مقدم مراغه ای که به حاجب الدوله مشهور بود را مامور ایجاد تغییرات مختلفی در این فضا کرد.

پس از آن سبزه‌ میدان به شکل امروزی خود تغییر کرد. سبزه میدان در دوره های مختلف تاریخ تهران از مهم ترین مراکز مذهبی، اجتماعی و سیاسی این شهر به حساب می آمده و میزبان مراسمات مذهبی و سیاسی گوناگون بوده است.

امروزه سبزه میدان از مغازه های مختلفی تشکیل شده است و علاوه بر آن، در این فضا نمایش ‌های خیابانی مختلفی برگزار می شود.

اگر نگاهی به تاریخچه نام این فضا انداخته و آن را بررسی کنیم، باید گفت در دوره زندیه و اوایل قاجار این مکان و محله های اطراف آن فضایی برای کاشتن سبزی خوردن مصرفی مردم تهران بوده و به همین دلیل نام این مکان تبدیل به سبزه میدان شده و از آن دوران به این اسم مشهور شده است

logo