دالان در بازار به کجا میگند

دالان در بازار به کجا میگند

دالان در بازار به کجا میگند

دالان در معماری ایرانی، راهرویی است که وارد شونده را با پیچ و خم از قسمت خارج فضای مورد نظر به حیاط ساختمان هدایت می‌کند

نقش دیگر دالان، ارتباط دادن فضاهای مختلف است. از انجا که دالان‌ها پیش‌فضایی برای فضاهای اصلی بنا هستند، در کنترل و نگهبانی از فضای اصلی نیز نقش دارند.

معنی دالان : راهرو سرپوشیده، کوچه سر پوشیده

مطالب مرتبط :